top of page

Ý nghĩa năm nguyên lý Reiki

Nguyên lý Reiki :

Đây là 5 nguyên lý rất cơ bản mà người tập luyện Reiki phải thấm nhuần và thực hiện hằng ngày. Hiểu thì dễ nhưng làm được thì rất khó, đặc biệt là 2 nguyên lý đầu tiên. Vì thế mọi người luyện tập Reiki, trước hết phải thực hiện cho kỳ được 2 nguyên lý đầu này với ý chí và quyết tâm cao.

1 view0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page